Správa objektov a nehnuteľností

TECHNOSPOL Slovakia s.r.o.

Spoločnosť bola založená v roku 2000, so zameraním na správu, modernizáciu, servis a údržbu bytových domov.

Bezprostredným podnetom k vzniku spoločnosti TECHNOSPOL Slovakia s.r.o., boli impulzy a myšlienky od spokojných zákazníkov počas prevádzkovania živnostenského oprávnenia, pričom hlavným cieľom našich činností je komplexný komfort pre každého koncového užívateľa.

Naším primárnym zámerom je Vaša spokojnosť a preto prejavujeme individuálny prístup k riešeniu konkrétnych požiadaviek.

Stabilitu spoločnosti dokazuje silné zázemie. Náš kolektív je profesionálnym expertom na trhu. Využívanie poznatkov dlhoročnej praxe, pravidelné školenia či sledovanie legislatívnychzmien je samozrejmosťou. Využívame najmodernejšie technológie a spolupracujeme výlučne s dodávateľmi, ktorých produkty majú udelený certifikát kvality.

 • Správa bytových a nebytových priestorov
 • Správa objektov a nehnuteľností
 • Činnosť mandatára pri správe nehnuteľností

Princípom technickej správy je zabezpečenie korektnej prevádzky a údržby bytového domu, a ak je to potrebné, prípravu krokov na postupné zlepšovanie technického stavu objektu s jeho následnou realizáciou.
Správou každého bytového domu sa u nás zaoberá samostatný technik. Ten zabezpečuje všetky služby spojené s technickou a prevádzkovou správou bytového domu.

1. V technickej oblasti je správca povinný:

 • vykonávať pravidelné obhliadky bytového domu
 • zabezpečovať vedenie technickej evidencie o bytovom dome a zaznamenávať všetky zmeny
 • vypracúvať zoznam potrebných opráv a údržby - sanácie
 • zabezpečiť bežnú údržbu a opravy menšieho rozsahu a vykonávať dozor nad nimi
 • zabezpečiť opravy a vykonanie opatrení v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu vlastníkov za účelom odvrátenia bezprostredne hroziaceho nebezpečia alebo vzniku škody, prípadne jej nárastu (o takejto situácii a opatreniach je nutné vlastníkov bezodkladne informovať)
 • vypracúvať harmonogram revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a zabezpečiť jeho realizáciu
 • zabezpečiť výkon opatrení uložených revíziami alebo kontrolami
 • vykonávať odbornú účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru

2. V oblasti prevádzky nehnuteľnosti je správca povinný zabezpečovať

 • všetky služby spojené s užívaním a prevádzkou domu spočívajúce najmä v dodávke vody, plynu, elektrickej energie, odvoze a likvidácii odpadu, kominárskych prácach, servise výťahových zariadení; uzatvorenie zmlúv na tieto služby, výkon činností vyplývajúcich z plnenia týchto zmlúv pre správcu
 • dodávku tepla
 • dezinfekciu, dezinsekciu, deratizáciu
 • dokumenty a činnosti na úseku BOZP a PO
 • upratovanie domu, domovnícke služby vrátane zimnej služby
 • 24 hod. výkon havarijnej služby pri poruche rozvodov elektrickej energie, plynu, kúrenia, vody a kanalizácie na základe zmluvy o dielo

TECHNOSPOL Slovakia s.r.o.

Sídlo:  Jurkovičova 411/27, 949 01 Nitra

Prevádzka a korešpondenčná adresa: Námestie detí 1601/1, 924 01 Galanta

Stretnutia mimo určených stránkových hodín vo veciach správy bytových domov sú možné vo vopred dohodnutom termíne na tel.č. 0903 606 467, e- mail: technospol@technospol.sk

www.technospol.sk

Servis, údržba a modernizácia

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2019 službyspráve.sk • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x